Tofaş, WCM Enerji Yönetim Metodolojisi kapsamında, 2016 yılında 51 adet enerji verimlilik projesini hayata geçirmiştir.

Çevre korumayı sosyal sorumluluğunun önemli bir bileşeni olarak kabul eden Tofaş, çevre üzerindeki doğrudan etkilerinin yanı sıra değer zincirinin bütününde oluşan dolaylı çevre etkilerinin de kontrol altına alınmasına ve mümkün olan en düşük düzeye çekilmesine odaklanmıştır.

Tofaş, WCM Enerji Yönetim Metodolojisi kapsamında, 2016 yılında 51 adet enerji verimlilik projesini hayata geçirmiş, 2015 yılının son çeyreğinde devreye alınan projelerle birlikte, 2016 yılına etki eden toplam enerji proje sayısı 124 adede ulaşmıştır.

ÇEVRE VE ENERJİ POLİTİKASI

Tofaş, ürün, üretim ve hizmet faaliyetlerinde, sürdürülebilir gelişme ilkesi çerçevesinde yalın ve proaktif çevre ve enerji yönetim sistemleri uygulamayı ve geliştirmeyi amaçlamaktadır.

Bu doğrultuda Tofaş;

  • Her türlü atık bertaraf işlemini bir doğal kaynak kaybı olarak algılamakta ve kirliliği kaynağında önleyecek yöntemleri geliştirmektedir.
  • Enerji verimli süreçlerin tasarımı, ürün ve hizmetlerin temini ile enerji performansını sürekli iyileştirmektedir.
  • Amaç ve hedefleri periyodik olarak gözden geçirmek ve bunlara ulaşmak için yeterli bilgi, uzman ve ekonomik kaynakların teminini sağlamaktadır.
  • Risk ve fırsatları değerlendirerek, sürdürülebilirliğe yönelik stratejik adımları planlamakta ve uygulamaktadır.
  • İklim değişikliği ile mücadele için ürün ve süreçlerinde yenilikçi çözümler geliştirmektedir.
  • Süreçlerinde, bağlı olduğu tüm yasal ve diğer gereklilikler ile uluslararası işletme standartlarına uyumu temel gereklilik olarak kabul etmektedir.
  • Çalışanlarını, taşeronlarını, bayi ve tedarikçilerini eğiterek ve sürekli iyileştirme araçları kullanarak, enerji ve su tüketimlerini, atık oluşumunu, su ve hava emisyonlarını en aza indirmeyi hedeflemektedir.
  • Üretilen araçlar ve yedek parçalarda, daha az çevresel etkiye sahip ve daha fazla geri dönüşümlü malzeme kullanmak için çözümler geliştirmektedir.

Tofaş'ın çevre vizyonu; proaktif ve yalın yönetim araçları kullanarak, "Dünya Klasında Çevre Yönetim Sistemi" kurmaktır. Şirket'in temel ilkesi, sıfır atık/sıfır kayıp hedefine ulaşmak için, "arıtmak değil, hiç kirletmemektir."

Tofaş Çevre ve Enerji Politikası'nın gereği olarak atıkları kaynağında azaltmayı ve mümkün olduğunca fazla geri kazanımı hedeflemektedir. Bu kapsamda üretim süreçlerinde oluşan endüstriyel atıkların %100'ü malzeme geri kazanımı için ve çimento sektöründe hammadde ve enerji kaynağı olarak kullanılmakta, böylece "Sıfır Atık Bertarafı" hedefine ulaşılmaktadır.

Enerji yönetim uygulamalarını "ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Standardı"na uygun şekilde yapılandıran ve sektöründe ilk belgelendirilen firmalardan biri olan Tofaş, aynı standardın 2016 yılında yapılan denetiminde sıfır uygunsuzluk alarak belgelendirmesini devam ettirmiştir.

Enerji verimliliği çalışmalarıyla düşük karbon ekonomisine geçişi destekleyen Tofaş, aynı zamanda İklim Platformu'nun da kurumsal üyesidir. Gerçekleştirilen yüzlerce enerji verimliliği projesi sayesinde, enerji yoğunluğunu azaltma trendi sürdürülmektedir.

Yeni yatırımlarda veya makine ekipman değişikliklerinde Kanban (üretim yönetim sistemi) süreci oluşturularak, BAT (en uygun tekniklerin kullanılması) uygulaması sistematik hale getirilmiş, çevre ve enerji verimliliği çalışmaları standardize edilmiştir.

2011 yılında otomotiv sektöründe bir ilk olarak gerçekleşen Sera Gazı Emisyonu Raporları, 2016 yılında da ISO 14064 Standardı'na göre bağımsız kurumlarca doğrulanmıştır. Yapılan doğrulama sonuçlarına göre Tofaş Sera Gazı Emisyon değerleri, fabrika genelindeki enerji verimliliği çalışmalarının sonucunda 4.213 ton CO2 azalmıştır. Tofaş, 2016 yılında gerek yasal merciler gerekse paydaşlarınca yapılan çevresel denetimlerde "Sıfır Uygunsuzluk"la başarılı olarak değerlendirilmiştir.

SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİM

Sürdürülebilir üretim ilkelerini benimseyen Tofaş'ın Bursa Fabrikası'nda, tüm üretim süreçlerinde 5R (Refuse, Reduce, Reuse, Recycle, Recover - Reddet, Azalt, Tekrar Kullan, Geri Dönüştür, Geri Kazan) iyileştirmeleriyle doğal kaynak kullanımında verimlilik sağlanmaktadır.

Tofaş, WCM enerji yönetim metodolojisi kapsamında, 2015 yılında 51 adet enerji verimlilik projesini hayata geçirmiştir. Şirket'in 2015 yılının son çeyreğinde devreye aldığı diğer projelerle birlikte, 2016 yılına etki eden toplam enerji proje sayısı 124 adede ulaşmıştır. Bu projeler sayesinde toplam 60.169 GJ enerji tasarrufu ve buna bağlı olarak 4.213 ton CO2 azaltımı sağlanmıştır.

Sürekli iyileştirme kapsamında arıtma çamurunu azaltmaya yönelik faaliyetler sonucunda bir önceki yıla göre toplamda %10 oranında azaltım sağlanmıştır.

Tofaş, sürdürülebilir üretim anlayışı ile uluslararası değerlendirme kuruluşu EIRIS'in Borsa İstanbul bünyesinde yaptığı kapsamlı değerlendirmede, BİST Sürdürülebilirlik Endeksi'nde yer almaya hak kazanan 43 Türk firması arasına girmiştir.

2014 yılında CDP Climate Change programının A listesinde yer alan ilk Türk şirketi olan Tofaş, 2016 yılında da yanıtlarını sunmuş, yapılan değerlendirme sonucunda A bandında yer alarak, "CDP Türkiye İklim Liderleri" ödülünü almaya hak kazanan şirketlerden biri olmuştur. Geçtiğimiz yıl ilk kez yanıt verilen CDP Water programına bu yıl da yanıt verilmiş olup, derecelendirme notu "B Management" seviyesine yükselmiştir.

Tofaş Çevre ve Enerji Politikasının temel ilkesi olan sıfır atık/sıfır kayıp hedefine ulaşmak amacıyla geliştirdiği "Sürdürülebilir Atık Yönetimi ve 5R" projesi ile; önce Sürdürülebilirlik Akademisi tarafından bu yıl üçüncü kez düzenlenen Sürdürülebilir İş Ödülleri'nde "Atık Yönetimi" kategorisinde, sonrasında ise Çevko Çevre Koruma ve Ambalaj Atıkları Değerlendirme Vakfı tarafından düzenlenen "Yeşil Nokta Sanayi Ödülleri Yarışması" kapsamında ödüle layık görülmüştür.

Dünya Klasında Üretim (WCM) metodolojisinin de bir parçası olan 7 Adımda Proaktif Enerji ve Karbon Yönetimi, 2011 yılından bu yana aktif olarak kullanılmaktadır. Bu kullanımla birlikte, enerji verimliliği ve karbon emisyonu azaltım faaliyetlerinde öncelikli alanların tespiti, enerji kayıplarının sınıflandırılması ve önceliklendirme esasları dikkate alınmaya başlanmış ve bu sistematik yaklaşım, yeni yatırımlardan mevcut tesislere kadar tüm süreçlere entegre edilerek, standart ve etkili bir iyileştirme sistematiği oluşturulmuştur.

YEŞİL ÜRÜN

Tofaş'ın yürüttüğü teknolojik araştırma projeleri içinde çevre odaklı projeler ön plandadır. Bunlardan bazıları; taşıt elektrifikasyonu çalışmaları, alternatif yakıtlar, çevreci malzeme kullanımı, araç ağırlığının azaltımı ve geri dönüşümü çalışmalarıdır. Bu projelerin bir kısmı önümüzdeki yıllarda mevcut ürün ya da yeni modellerde devreye girmesi beklenen çalışmalar iken, bir kısmı da uzun vadeli çalışmalardır.