TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI ANONİM ŞİRKETİ'NİN 28 MART 2017 TARİHLİ 49. OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Toplantı Başkanı'nın seçimi,

2. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2016 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,

3. 2016 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti' nin okunması,

4. 2016 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,

5. Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesine göre yıl içerisinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde yapılan değişikliklerin onaylanması,

6. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Şirket'in 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,

7. Şirket'in Kâr Dağıtım Politikası çerçevesinde hazırlanan, 2016 yılı kârının dağıtılması ve kâr dağıtım tarihi konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,

8. Yönetim Kurulu'nun Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin değişikliği hakkındaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddedilmesi,

9. Yönetim Kurulu Üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçilmesi,

10. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için "Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması,

11. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin yıllık brüt ücretlerinin belirlenmesi,

12. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması,

13. Şirket'in Bağış Politikası kapsamında 2016 yılı içerisinde yaptığı bağışları hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve 2017 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,

14. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirket'in ve bağlı ortaklıklarının 2016 yılında 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,

15. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran Pay Sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyeleri'ne, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2016 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

16. Dilek ve görüşler.