Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II – 15.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ve II - 19.1 sayılı "Kâr Payı Tebliği" uyarınca, Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS) sistemine uygun olarak hazırlanan 2016 yılı konsolide Bilanço ve Gelir Tablosu'nun incelenmesinden de görüleceği gibi,

Şirketimiz 2016 yılını vergi karşılığı indirildikten sonra 970.228.000 TL. net dönem kârı ile kapatmıştır. Dönem içinde sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere yapılan bağış ve yardımların tutarı ise 8.964.187 TL.'dir.

  • Net dönem kârından, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Şirketimiz Ana Sözleşmesi hükümleri ile Kâr Dağıtım Politikasına uygun olarak, yasal yükümlülükler düşüldükten sonra, Ortaklarımıza %70,00 oranında toplam 350.000.000.-TL nakit temettü ödenmesi,
  • Tam mükellef kurumlar ile Türkiye'de bir işyeri ve daimi temsilci aracılığı ile kâr payı elde eden dar mükellef kurum ortaklarımıza %70,00 nispetinde ve 1Kr'luk nominal değerde bir adet hisse senedine 0,70 Kr Brüt= Net nakit temettü ödenmesi,
  • Diğer hissedarlarımıza %70,00 nispetinde ve 1 Kr'luk nominal değerde bir adet hisse senedine Brüt 0,70 Kr, net 0,5950 Kr nakit temettü ödenmesi, ve;
  • Kâr dağıtım başlangıç tarihinin 3 Nisan 2017 olarak belirlenmesi öngörülmüştür.

Bu vesileyle, söz konusu kâr payının dağıtılması ile dağıtım tarihinin öngörüldüğü şekilde tespitinin Ortaklar Genel Kurulu'na sunulmasını ve 2016 faaliyet dönemine ait konsolide Bilanço ve Gelir Tablosu'nun onaylanmasını tasviplerinize arz ve teklif eder, Sayın Ortaklarımızı ve Heyetinizi saygılarımızla selamlarız.

 

 

Ömer M. Koç
Yönetim Kurulu Başkanı