a. Risk Yönetimi

Şirketimizin ticari riskinin önemli bir bölümü, yıllık fabrika kapasitemizin yurt dışı satışlara ayrılan kısmının FCA, PSA ve GM gruplarıyla yapılan al-ya da-öde yapısındaki ihracat anlaşmalarıyla garanti altına alınması ile yönetilmektedir. Bu ihracat anlaşmaları, maliyet, kârlılık, döviz kuru ve yurt dışı pazar risklerinden şirketimizi önemli oranda korumakta ve ticari boyuttaki riskimizi asgari seviyede tutmaktadır.

Şirketimizin ticari risk yönetiminde 2016 yılı ürün gamı ve Pazar çeşitliliğinde sağlanan artış ile stratejik açıdan başarılı bir yıl olmuştur. 2015 yılı son çeyreğinde üretime başlanan Egea Sedan modeli ve 2016 içerisinde üretime başlanan Egea Hatchback ve Station Wagon modelleriyle ürün gamında çeşitlilik sağlanmış, Tofaş tarihinde ilk defa üretim hacminin yarısı hafif ticari araç, yarısı otomobil üretimi olacak şekilde denge yakalanmıştır. Egea ailesinin başarılı performansı sayesinde ihracat pazarlarımıza Meksika ve Körfez Bölgesi gibi yeni bölgeler eklenerek pazar riski açısından da çeşitlilik sağlanmıştır.

Finansal borçlarımız, gelir ve nakit akışları ihracat anlaşmaları ile garanti altına alınmış bulunan, Yeni Doblo, Fiat Egea Ailesi ve Fiat Fiorino yenileme projelerine ilişkin uzun vadeli ve kur riski taşımayan banka kredilerine aittir. Proje kredilerimizin dışında kalan finansal borçlarımız ise Koç Fiat Kredi Tüketici Finansmanı A.Ş.'ye ait finansal borçlar olup takas ve türev işlemleri ile kur ve faiz riskleri minimize edilmiştir.

FİNANSAL GÖSTERGELER
(AKSİ BELİRTİLMEDİKÇE MİLYON TL)
2016 2015
Toplam Net Satışlar 14.236 9.921
Net Kâr 970 831
Oranlar    
Cari Oran 1,10 1,15
Vergi Öncesi Kâr/Satışlar %5,6 %6,2
Vergi Öncesi Kâr/Özkaynaklar %27,0 %23,9
Toplam Borç/Özkaynaklar %194,5 %176,1

b. Riskin Erken Saptanması ve Risk Yönetim Komitesi Çalışmaları

Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş.'nin 01.10.2012 tarihli Yönetim Kurulu Kararıyla 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 378'inci maddesine uyum ve Yönetim Kurulu bünyesindeki Komitelerin etkin çalışmasını sağlamak amacıyla, şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapmak üzere Riskin Erken Saptanması ve Risk Yönetim Komitesi'nin kurulmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Komite, kuruluşundan sonra iki ve müteakip 2013, 2014, 2015 ve 2016 yılları içinde de altışar kez olmak üzere, 26 periyodik toplantı gerçekleştirmiş bulunmaktadır. 2014 yılında Genel Kurul tarafından Yönetim Kurulu'nun yeniden belirlenmesini müteakip, Yönetim Kurulu'nun 11.04.2014 tarih ve 2014/12 sayılı Kararı çerçevesinde, söz konusu Komite'nin daha önceden belirlenen çalışma esasları doğrultusunda, aynı üyelerle ve mevcut yapısıyla devamına karar verilmiş, daha sonra 2016 yılı içinde, 18.02.2016 tarih ve 2016/4 sayılı Yönetim Kurulu Kararı çerçevesinde, Sn. Ali Aydın Pandır'dan boşalan Komite üyeliğine, Sn. Giorgio Fossati atanmıştır.

Komite kuruluşuyla birlikte, öncelikle Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş.'nin Risk Yönetim Sistemini değerlendirerek, risk raporlaması esaslarını belirlemiştir. Belirlenen esaslara uygun olarak raporlama çalışmaları ve Komite değerlendirmeleri periyodik olarak Yönetim Kurulu'nun bilgisine sunulmaktadır.

Şirket faaliyetleri Şirket Yönetimince, risklerin ve risk kaynaklı finansal, ticari ve operasyonel sonuçların Şirketi ne derecede etkileyeceği hassas bir şekilde dikkate alınarak, proaktif bir süreç içerisinde yönetilmektedir. Şirket Yönetimi, risklerin sistematik şekilde idare edilmesi için risklerin tanımlanması, ölçülmesi, değerlendirilmesi, gerektiğinde azaltılması - devredilmesi ve nihai olarak da izlenmesi - raporlanması için gerekli önlemleri almaktadır.

Risk Yönetim Politikası doğrultusunda, Tofaş'ın risk yönetimi yasal mevzuata ve düzenlemelere uygun olarak Yönetim Kurulu'na raporlama yapılmak üzere organize edilmiş olup, bu çerçevede temeli; "şirket varlıklarının ve değerlerinin korunması", "ticari, finansal ve operasyonel güvenin sağlanması" ve bunların yanı sıra, "kurumsal risk yönetiminde sürdürülebilirlik" esaslarına dayanmaktadır.

Bunlara ilaveten Şirket Yönetimi, kurumsal risk yönetimi, iç denetim ve iç kontrol faaliyetlerinin gerektirdiği tüm tedbirlerin alınmasından ve uygulanmasından, finansal, ticari, operasyonel ve organizasyonel olarak görevli ve sorumludur.

c. İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim

Şirket faaliyet ve hizmetlerinin mevcut kanun ve düzenlemelere uygun olarak etkin, güvenilir ve kesintisiz bir şekilde yürütülmesini, şirket varlıklarının korunmasını, muhasebe ve finansal raporlama sisteminin bütünlüğünü, tutarlılığını, güvenilirliğini ve zamanında elde edilebilirliğini sağlamaya yönelik kontrol faaliyetlerinin tümünü kapsayacak şekilde şirket bünyesinde iç kontrol sistemi kurulmuştur.

Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. iç kontrol sisteminin, sürekli izleme ve değerlendirmeye tabi tutulmasını sağlayacak şekilde, bir iç denetim faaliyeti koordine edilerek yürütülmektedir.

İç Kontrol sistemi ve İç Denetim süreci öncelikle Denetim Komitesi uhdesinde takip edilerek gözetilir ve ayrıca etkinliği açısından, Riskin Erken Saptanması ve Risk Yönetimi Komitesi tarafından da ilgili sistemin kurumsal risk yönetimi ile bir arada ele alınmasına özen gösterilir. Komite tarafından Şirketin iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri ile kurumsal risk yönetimi ve finansal, ticari ve operasyonel riskler ve öngörülebilir potansiyel risklere karşı gerekli proaktif tedbirlerin alındığına ve şirketin iç kontrol, iç denetim ve risk yönetimi konularında, yasal mevzuatın gerektirdiği sorumlulukları yerine getirdiğine dair değerlendirmeler yapılmıştır.

Şirket faaliyetleri, Yönetim tarafından risklerin ve risk kaynaklı finansal, ticari ve operasyonel sonuçların Şirketi ne derece etkileyeceği hassas şekilde dikkate alınarak, stratejik ve proaktif bir şekilde yönetilmektedir. Şirket yönetimi, risklerin sistematik şekilde idare edilmesi için risklerin tanımlanması, ölçülmesi, değerlendirilmesi, gerektiğinde azaltılması/devredilmesi ve nihai olarak da izlenmesi/raporlanması için gerekli önlemleri almaktadır.

İlgili Komitelerin beyan ve raporlamaları doğrudan kapsamlı olarak Yönetim Kurulu'na sunulmaktadır. Şirketin iç kontrol sisteminin sürekli izleme ve değerlendirmeye tabi tutulmasını sağlayacak şekilde, bir iç denetim faaliyeti yürütülmektedir. Bu doğrultuda, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak, 2016 yılsonu itibarıyla, iç denetim faaliyetleri yanı sıra, iç kontrol sisteminin sağlıklı olarak işlediği ve süreçlere ilişkin bugüne kadar herhangi bir önemli sorun olmadığı ve ayrıca, kurumsal risk ve iç kontrol sisteminin iyi işlediğine dair ilgili kayıtların tutularak, önemli bir olaya rastlanmadığı beyan edilmiştir.

Şirketin iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri hakkında bilgiler doğrultusunda, yönetim organının bu konudaki görüşü olumludur. Komite tarafından Yönetim Kurulu'na sunulan raporda, Şirket faaliyet ve hizmetlerinin etkin, güvenilir ve kesintisiz bir şekilde yürütülmesi, muhasebe ve mali raporlama sisteminden sağlanan bilgilerin bütünlüğü, tutarlılığı, zamanında elde edilebilirliği ile güvenilirliği ve güvenliğini sağlamak amacıyla yapılan iç kontrollerin etkinliği, yeterliliği ve uygunluğu yanı sıra, konsolide finansal tabloların hazırlanması süreci ile ilgili olarak, iç denetim ve risk yönetim sistemlerinin çalışmalarına dair olumlu kanaat bildirilmiştir.

Ayrıca bu bağlamda, Bağımsız Denetim firması PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (A member of PricewaterhouseCoopers) (eski unvanı Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.)'nin hazırladığı "Riskin Erken Saptanması Sistemi ve Komitesi Hakkında Denetçi Raporu"nda yer alan değerlendirmede, yürütülen denetim sonucunda, "Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş.'nin riskin erken saptanması sistemi ve komitesinin, tüm önemli yönleriyle, TTK'nın 378. Maddesi çerçevesinde yeterli olduğu sonucuna ulaşılmıştır", görüşüne yer verilmiştir.